Jaarverslag 2016 - Strategie en beleid

Het leven en welzijn van miljarden dieren in de wereld wordt bedreigd. Hoe beslis je als organisatie waar je je pijlen op richt? Hoe zorg je dat je impact zo groot mogelijk is? We maken strategische keuzes. De kaders daarvoor hebben we vastgelegd in een internationaal strategiedocument: de Mondiale Strategie 2015-2020.

Prioriteiten
In het algemeen wil World Animal Protection een eind maken aan het lijden van dieren die:

 • slachtoffer zijn van een ramp;
 • gebruikt worden in de vee-industrie;
 • onaangenaam samenleven met mensen;
 • leven in het wild en door de mens gevangen, gedood of pijn gedaan (kunnen) worden.

Binnen dit raamwerk heeft onze organisatie prioriteiten gesteld. Een wereld waarin miljarden dieren lijden, dwingt immers tot het maken van keuzes: wie heeft onze hulp het hardst nodig en hoe heeft onze bijdrage het meeste effect? Onze keuzes worden ingegeven door:

 • het aantal dieren dat onder de gegeven omstandigheden lijdt;
 • de omvang en intensiteit van het lijden dat dieren ervaren;
 • de gebleken effectiviteit van (hulp)activiteiten die we kunnen ondernemen.

Invulling in Nederland

De Mondiale Strategie is een strategie op hoofdlijnen. Om invulling te geven aan deze internationale strategie heeft World Animal Protection Nederland een meerjarenplan gemaakt voor de periode 2016-2018.

De belangrijkste doelen die het meerjarenplan benoemt, zijn:

 • diversificatie van de fondsenwerving om inkomstengroei te creëren en het risico van tegenvallende resultaten te spreiden over meerdere bronnen;
 • meer aandacht genereren voor dierenwelzijnsproblemen in Nederland, via lobby en publiekscampagnes;
 • het vergroten van World Animal Protection’s zichtbaarheid en autoriteit bij relevante belanghebbenden door een sterker en aantrekkelijker profiel te creëren;
 • het opbouwen van een netwerk van donateurs, sympathisanten, mensen die omgaan met dieren, het bedrijfsleven, media etc.;
 • de kennis van Nederlanders vergroten via publieksvoorlichting, zodat meer mensen weten hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door bewust te consumeren en geen evenementen te bezoeken waar wilde dieren ‘kunstjes’ moeten doen.

Om dit effectief te kunnen doen, en ook om weer te groeien in onze fondsenwerving, hebben we een sterk merk nodig: we zijn nu nog niet bekend genoeg. Meer mensen moeten ons kennen als de professionele, betrouwbare en gepassioneerde organisatie die World Animal Protection is. 

We willen graag steeds meer mensen actief bij onze organisatie betrekken, zodat zij een steentje bijdragen aan het verbeteren van dierenwelzijn. Dat kan op allerlei manieren, dus zeker niet alleen financieel. Sympathisanten kunnen donateur zijn, maar het zijn ook ondertekenaars van onze petities, vrijwilligers of mensen die in hun (online-)netwerken aandacht besteden aan het welzijn van dieren.

Het meten van effecten

Het geld dat we ontvangen willen en moeten we besteden op een manier die een zo groot mogelijk positief verschil maakt in het leven van een zo groot mogelijk aantal dieren. 

Bij hulpverlening geldt bijna altijd dat we kosten en opbrengsten in een andere eenheid uitdrukken. De kosten zijn te vatten in een monetaire waarde, de opbrengsten immers niet. Want wat is een dierenleven waarde? En wat is de waarde van een góed dierenleven? Je komt zelfs bij vragen terecht als: wat ís een goed dierenleven en dierenwelzijn? World Animal Protection definieert dit aan de hand van de ‘vijf vrijheden’ voor dieren, een internationaal erkend concept dat bovendien in de Nederlandse wetgeving is vastgelegd. 

 • Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen.
 • Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats.
 • Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling.
 • Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen.
 • Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.

Om te weten of wat we doen effectief is, passen we verschillende meetbare indicatoren toe: het aantal dieren dat we bereiken, het aantal mensen dat onze pleidooien ondersteunt, aantallen handtekeningen die we verzamelen, aantallen mediaberichten die we genereren, aantallen wetten of beleidskaders die we doorgevoerd of veranderd krijgen. Vooraan de impactketen formuleren we onze doelstellingen daarnaast zo concreet mogelijk. Welke verandering willen we met een activiteit bereiken? Wat hebben we daarvoor nodig? En in welke eenheid meten we straks ons resultaat?

We beschikken over veel cijfermateriaal met betrekking tot onze campagnes, noodhulp, support en dergelijke. Maar om nog meer en diepere inzichten te verwerven zijn we in 2015 begonnen met het opzetten van een nieuwe evaluatiecyclus die in 2016 wereldwijd geïmplementeerd is. 

DOWNLOAD

Download een PDF van het volledige hoofdstuk Strategie en Beleid.

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp