Privacybeleid

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van World Animal Protection Nederland.

Onze missie: wereldwijd dieren beschermen.

Onze visie: een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. We hebben over de hele wereld projecten, we bieden noodhulp en educatie en helpen overheden en gemeenschappen om voor hun dieren te zorgen en ze te beschermen. Wij voeren onder andere campagne voor een Universele Verklaring van Dierenwelzijn. Samen met dierenliefhebbers in Nederland ontplooien we een verscheidenheid aan activiteiten waarmee we verandering teweeg brengen voor dieren om hun welzijn te verbeteren. Vanuit onze missie en visie zien wij een dier als een rechtssubject, dat recht op bescherming en verzorging heeft.

Onze missie heeft invloed op de manier waarop wij de privacy van onze donateurs, medewerkers en andere relaties beschermen.

Wanneer een (potentiële) relatie persoonsgegevens aan World Animal Protection Nederland ter beschikking stelt - bijvoorbeeld door het tekenen van een petitie of het doen van een donatie – dan zien wij het als onze plicht om, als reactie hierop, een actie te verrichten.

Dit veronderstelt een wederkerigheid. Om die reden definieert World Animal Protection Nederland al de te verrichten acties primair als (A) noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst, dan wel als (B) noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van World Animal Protection Nederland en haar doelgroep: de dieren. Wanneer eerder genoemde grondslagen niet van toepassing zijn worden bepaalde verwerkingen verricht met als grondslag (C) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. World Animal Protection Nederland heeft haar privacy managementsysteem zodanig ingericht dat elke betrokkene zijn privacyrechten zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming kan uitoefenen.

World Animal Protection Nederland verwerkt hoofdzakelijk reguliere persoonsgegevens, zoals:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer en andere betaalgegevens;
 • Andere informatie die je op onze website invoert.

Wanneer wij gevoelige of bijzondere persoonsgegevens verwerken, dan worden er voor deze gegevens extra technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

World Animal Protection Nederland verkoopt jouw persoonsgegevens niet door aan derden. Wel maken wij gebruik van externe partijen (verwerkers) die in opdracht van ons gegevens verwerken ten behoeve van onze missie, zoals benadering per post, e-mail en telefoon, en waarmee we een contract hebben afgesloten. Zo maken wij – wanneer je een betaling via iDEAL doet - gebruik van de diensten van Buckaroo. Op deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacy statement van Buckaroo van toepassing.

Er zijn vier grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van World Animal Protection Nederland of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene een kind is. Wij zullen altijd een zorgvuldige belangenafweging maken om te bepalen of sprake is van een gerechtvaardigd belang, en of een betrokkene op het tijdstip en in het kader van de verzameling van de persoonsgegevens redelijkerwijs kon verwachten dat verwerking met dat doel plaatsvindt.
 3. Wanneer de verwerking niet nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang, dan vindt er verwerking plaats met als grondslag de toestemming die de betrokkene heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.
 4. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De verwerking van persoonsgegevens dient meerdere doelen:

 • Onze supporters informeren over acties en resultaten van World Animal Protection;
 • Verwerken van donaties, machtigingen en wijzigingen hierin;
 • Bijhouden van vragen en opmerkingen, zodat deze kunnen worden beantwoord en in rapportages kunnen worden verwerkt;
 • Bijhouden van eventuele geschillen, zodat we deze op kunnen lossen, in rapportages kunnen verwerken en eventueel als bewijsvoering kunnen gebruiken;
 • Onze supporters en (ex-)donateurs benaderen met de vraag om (extra) financiële steun, het tekenen van een petitie of andere betekenisvolle acties;
 • Bijhouden van eventuele (contact)voorkeuren;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Registreren wie onze petities tekent;
 • Voeren van een correcte donateursadministratie;
 • Uitvoeren van marktonderzoek onder supporters en donateurs;
 • Interne en externe controle kunnen laten uitvoeren;
 • Onze database compleet en accuraat te houden;
 • Overige activiteiten in lijn met onze missie.

Als je aan eerdere acties hebt meegedaan hebben wij waarschijnlijk een dossier over jou. Wij zullen de gegevens die je invult opslaan bij mogelijk andere gegevens die we eerder hebben verwerkt. Geef je aan de overeenkomst met ons te willen beëindigen dan zullen wij jouw gegevens slechts blijven opslaan zolang dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van enige wettelijke (fiscale) verplichting.

De website van World Animal Protection Nederland maakt gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn bestandjes op je computer, tablet of telefoon die worden gebruikt om het navigeren op de website te vergemakkelijken en om het gebruik van de website te analyseren.

Ook maakt World Animal Protection Nederland gebruik van tracking cookies van Google AdWords en Google Analytics. Aanvullend hierop zijn er technische samenwerkingspartners die namens World Animal Protection Nederland cookies plaatsen. Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door World Animal Protection.

Bij de verwerking en het gebruik van gegevens worden maatregelen getroffen om de privacy van relaties, medewerkers en andere betrokkenen te waarborgen. Ongeautoriseerde personen of processen kunnen geen toegang krijgen tot de informatiesystemen, gegevensbestanden en programmatuur van World Animal Protection Nederland. De fysieke en logistieke beveiliging van de gebouwen en de ruimtes bij World Animal Protection Nederland zijn zodanig ingericht, dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens en persoonsgegevensverwerking gewaarborgd zijn.

Hopelijk hebben we voldoende duidelijk kunnen maken welke gegevens we gedurende welke termijn verwerken, op basis van welke grondslag en met welke doeleinden. Mocht je alsnog willen weten welke gegevens we verwerken, deze willen rectificeren of een ander privacyrecht willen uitoefenen dan kun je daarover uiteraard contact met ons opnemen. Dat kan via info@worldanimalprotection.nl.

Of per post naar:
World Animal Protection Nederland
T.a.v. Data Privacy Officer
Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag

Geef daarbij duidelijk aan dat het om een verzoek gaat op grond van de AVG.

Mocht je communicatie vanuit World Animal Protection Nederland per telefoon, post en/of e-mail niet op prijs stellen dan kun je dit eveneens bij ons aangeven via info@worldanimalprotection.nl.
Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

World Animal Protection Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van World Animal Protection Nederland.

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan via e-mail contact op met de Data Privacy Officer.

Laatste update: 4 juli 2018

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp