elephant valley project

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van World Animal Protection Nederland.

Onze missie: wereldwijd dieren beschermen.

Onze visie: een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. We hebben over de hele wereld projecten, we bieden noodhulp en educatie en helpen overheden en gemeenschappen om voor hun dieren te zorgen en ze te beschermen. Wij voeren onder andere campagne voor een Universele Verklaring van Dierenwelzijn. Samen met dierenliefhebbers in Nederland ontplooien we een verscheidenheid aan activiteiten waarmee we verandering teweeg brengen voor dieren om hun welzijn te verbeteren. Vanuit onze missie en visie zien wij een dier als een rechtssubject, dat recht op bescherming en verzorging heeft.

Onze missie heeft invloed op de manier waarop wij de privacy van onze donateurs, medewerkers en andere relaties beschermen.

Zowel steunbetuigingen, als persoonsgegevens vertegenwoordigen voor ons een enorme waarde. Wanneer een (potentiële) relatie persoonsgegevens aan World Animal Protection Nederland schenkt - bijvoorbeeld door het tekenen van een petitie of het doen van een donatie – dan zien wij dit ten eerste als een schenking en ten tweede zien wij het als onze plicht om, als reactie hierop, een actie te verrichten.

Deze klantrelatie veronderstelt een wederkerigheid. Wij voelen de plicht om je regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken met betrekking tot het bereiken van onze gezamenlijke missie. Om die reden definieert World Animal Protection Nederland al de te verrichten acties primair als (A) noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst, dan wel als (B) noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van World Animal Protection Nederland en haar doelgroep: de dieren. Wanneer eerder genoemde grondslagen niet van toepassing zijn worden bepaalde verwerkingen verricht met als grondslag (C) de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. World Animal Protection Nederland heeft haar privacy managementsysteem zodanig ingericht dat elke betrokkene zijn privacyrechten zoals omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming kan uitoefenen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

World Animal Protection Nederland verwerkt hoofdzakelijk reguliere persoonsgegevens, zoals:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer en andere betaalgegevens;
 • Andere informatie die je op onze website invoert.

Wanneer wij gevoelige of bijzondere persoonsgegevens verwerken, dan worden er voor deze gegevens extra technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

World Animal Protection Nederland verkoopt jouw persoonsgegevens niet door aan derden. Wel maken wij gebruik van externe partijen (verwerkers) die in opdracht van ons gegevens verwerken ten behoeve van onze missie, zoals benadering per post, e-mail en telefoon, en waarmee we een contract hebben afgesloten. Zo maken wij – wanneer je een betaling via iDEAL doet - gebruik van de diensten van Buckaroo. Op deze diensten zijn de algemene voorwaarden en het privacy statement van Buckaroo van toepassing. Wij gebruiken Mouseflow om inzichten te krijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Hiermee kunnen we de gebruiksvriendelijkheid van onze website verbeteren. Wil je dit liever niet? Ga dan naar de opt-out pagina van Mouseflow en klik op ‘Disable’.

De grondslag(en) op basis waarvan we persoonsgegevens verwerken

Er zijn vier grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken:

 1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van World Animal Protection Nederland of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene een kind is. Wij zullen altijd een zorgvuldige belangenafweging maken om te bepalen of sprake is van een gerechtvaardigd belang, en of een betrokkene op het tijdstip en in het kader van de verzameling van de persoonsgegevens redelijkerwijs kon verwachten dat verwerking met dat doel plaatsvindt.
 3. Wanneer de verwerking niet nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang, dan vindt er verwerking plaats met als grondslag de toestemming die de betrokkene heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.
 4. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Doeleind(en) voor verwerking

De verwerking van persoonsgegevens dient meerdere doelen:

 • Onze supporters informeren over acties en resultaten van World Animal Protection;
 • Verwerken van donaties, machtigingen en wijzigingen hierin;
 • Bijhouden van vragen en opmerkingen, zodat deze kunnen worden beantwoord en in rapportages kunnen worden verwerkt;
 • Bijhouden van eventuele geschillen, zodat we deze op kunnen lossen, in rapportages kunnen verwerken en eventueel als bewijsvoering kunnen gebruiken;
 • Onze supporters en (ex-)donateurs benaderen met de vraag om (extra) financiële steun, het tekenen van een petitie of andere betekenisvolle acties;
 • Bijhouden van eventuele (contact)voorkeuren;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Registreren wie onze petities tekent;
 • Voeren van een correcte donateursadministratie;
 • Uitvoeren van marktonderzoek onder supporters en donateurs;
 • Interne en externe controle kunnen laten uitvoeren;
 • Onze database compleet en accuraat te houden;
 • Overige activiteiten in lijn met onze missie.
Opslagbeperking en recht van verzet

Als je aan eerdere acties hebt meegedaan hebben wij waarschijnlijk een dossier over jou. Wij zullen de gegevens die je invult opslaan bij mogelijk andere gegevens die we eerder hebben verwerkt. Ook hebben we mogelijk jouw telefoonnummer, waarmee we je telefonisch kunnen benaderen wanneer we acties voeren waarvan wij verwachten dat jij die ook interessant vindt. Mocht je dat niet op prijs stellen, dan kun je verzet aantekenen. Geef je aan de overeenkomst met ons te willen beëindigen dan zullen wij jouw gegevens slechts blijven opslaan zolang dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van enige wettelijke (fiscale) verplichting.

Cookiebeleid

De website van World Animal Protection Nederland maakt gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn bestandjes op je computer, tablet of telefoon die worden gebruikt om het navigeren op de website te vergemakkelijken en om het gebruik van de website te analyseren.

Ook maakt World Animal Protection Nederland gebruik van tracking cookies van Google AdWords en Google Analytics. Aanvullend hierop zijn er technische samenwerkingspartners die namens World Animal Protection Nederland cookies plaatsen. Deze cookies zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door World Animal Protection.

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

 

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.worldanimalprotection.nl

Uw huidige stand: Alles toestaan. 

Uw toestemming ID: k2uES8f6sZl+KJHIhvAkB0dyDVO8MiT3aaAkpnf0HSlRvW/TuovrBw==Datum van toestemming: donderdag 12 oktober 2023 om 14:01:44 CEST


Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 19-11-2023 door Cookiebot:

Noodzakelijk (11) 

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_ga Google Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat Google Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid Google Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
bscookie LinkedIn Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren via een app. Hierdoor kan de bezoeker bijvoorbeeld inloggen op een website via zijn LinkedIn-account. 1 jaar HTTP Cookie
collect Google Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker
CONSENT World Animal Protection Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website. 2 jaar HTTP Cookie
CookieConsent [x2] World Animal Protection
Cookiebot
Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
li_gc LinkedIn Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 180 dagen HTTP Cookie
PHPSESSID TestamentTest.nl Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Session HTTP Cookie
XSRF-TOKEN www.ocurus.com Zorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. 1 dag HTTP Cookie

Voorkeuren (1) 

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
lidc LinkedIn Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 1 dag HTTP Cookie

Statistieken (23) 

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_ga_# Google Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. 2 jaar HTTP Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer wordt geteld. 1 dag HTTP Cookie
_hjFirstSeen Hotjar Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de bezoeker de website eerder heeft bezocht, of dat hij of zijn een nieuwe bezoeker is op de website. 1 dag HTTP Cookie
_hjIncludedInSessionSample_# Hotjar Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. 1 dag HTTP Cookie
_hjSession_# Hotjar Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. 1 dag HTTP Cookie
_hjSessionUser_# Hotjar Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. 1 jaar HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Session HTTP Cookie
_pk_id# [x2] All Response Media Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. 1 jaar HTTP Cookie
_pk_ref# [x2] All Response Media Gebruikt door Piwik Analytics Platform om de verwijzende website te identificeren waarvan de bezoeker afkomstig is. 6 maanden HTTP Cookie
_pk_ses# [x2] All Response Media Gebruikt door Piwik Analytics Platform om pagina-aanvragen van de bezoeker tijdens de sessie te volgen. 1 dag HTTP Cookie
1 World Animal Protection Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website. Persistent HTML Local Storage
2 World Animal Protection Registreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website. Persistent HTML Local Storage
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen. 30 dagen HTTP Cookie
NRBA_SESSION World Animal Protection Verzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen. Persistent HTML Local Storage
personalization_id Twitter Inc. Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel. 400 dagen HTTP Cookie
td Google Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Session Pixel Tracker
utm_campaign World Animal Protection Verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van webcampagnes- Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van websites gebruiken voor het promoten van evenementen of producten. Persistent HTML Local Storage
utm_content World Animal Protection Deze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met het testen van meerdere variaties. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste versie van de site vinden. Persistent HTML Local Storage
utm_medium World Animal Protection Achterhaalt op welke wijze de gebruiker naar de website is gekomen door zijn laatste URL-adres te registreren. Persistent HTML Local Storage
utm_source World Animal Protection Bepaalt hoe de bezoeker de website heeft benaderd - Deze informatie wordt gebruikt door de websitebeheerder om de efficiëntie van hun marketinginspanningen te bepalen. Persistent HTML Local Storage

Marketing (40) 

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
#-# World Animal Protection In afwachting Session HTML Local Storage
_fbp Meta Platforms, Inc. Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
_gcl_au Google Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden HTTP Cookie
1/i/adsct [x2] Twitter Inc. Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers - Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken. Session Pixel Tracker
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
bcookie LinkedIn Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 1 jaar HTTP Cookie
guest_id Twitter Inc. Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel de Twitter-service te personaliseren en te verbeteren. 400 dagen HTTP Cookie
guest_id_ads Twitter Inc. Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. 400 dagen HTTP Cookie
guest_id_marketing Twitter Inc. Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. 400 dagen HTTP Cookie
IDE Google Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP Cookie
iU5q-!O9@$ World Animal Protection Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTML Local Storage
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Session HTTP Cookie
lastExternalReferrer World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
lastExternalReferrerTime World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
li_sugr LinkedIn Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers - Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken. 3 maanden HTTP Cookie
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore World Animal Protection In afwachting Persistent IndexedDB
muc_ads Twitter Inc. Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers - Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken. 400 dagen HTTP Cookie
nextId YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Session HTTP Cookie
NID Google Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden HTTP Cookie
pagead/1p-conversion/#/ Google In afwachting Session Pixel Tracker
remote_sid YouTube Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website. Session HTTP Cookie
requests YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Session HTTP Cookie
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog World Animal Protection Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website. Persistent IndexedDB
test_cookie Google Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag HTTP Cookie
TESTCOOKIESENABLED YouTube Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. 1 dag HTTP Cookie
UserMatchHistory LinkedIn Garandeert de veiligheid van bezoekers door cross-sitevervalsing te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. 30 dagen HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 180 dagen HTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATA World Animal Protection Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 180 dagen HTTP Cookie
YSC YouTube Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId World Animal Protection Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY World Animal Protection Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases World Animal Protection Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available World Animal Protection Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed World Animal Protection Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices World Animal Protection Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id World Animal Protection Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period World Animal Protection Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app World Animal Protection Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name World Animal Protection Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage

Niet geclassificeerd (14) 

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
0 World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
3 World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
c%5B33927%5D World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
c%5B33937%5D World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
c%5B33939%5D World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
c%5B33940%5D World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
c%5B33941%5D World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
c%5B34098%5D World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
c%5B44911%5D World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
c%5B46378%5D World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
first_refferer World Animal Protection In afwachting 2 jaar HTTP Cookie
hub World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
laravel www.ocurus.com In afwachting 1 dag HTTP Cookie
prefillen World Animal Protection In afwachting Persistent HTML Local Storage
Beveiligingsmaatregelen

Bij de verwerking en het gebruik van gegevens worden maatregelen getroffen om de privacy van relaties, medewerkers en andere betrokkenen te waarborgen. Ongeautoriseerde personen of processen kunnen geen toegang krijgen tot de informatiesystemen, gegevensbestanden en programmatuur van World Animal Protection Nederland. De fysieke en logistieke beveiliging van de gebouwen en de ruimtes bij World Animal Protection Nederland zijn zodanig ingericht, dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens en persoonsgegevensverwerking gewaarborgd zijn.

Rechten uitoefenen

Hopelijk hebben we voldoende duidelijk kunnen maken welke gegevens we gedurende welke termijn verwerken, op basis van welke grondslag en met welke doeleinden en dat je verzet kunt aantekenen tegen onze telemarketing acties. Mocht je alsnog willen weten welke gegevens we verwerken, deze willen rectificeren of een ander privacyrecht willen uitoefenen dan kun je daarover uiteraard contact met ons opnemen. Dat kan via info@worldanimalprotection.nl.

Of per post naar:
World Animal Protection Nederland
T.a.v. Data Privacy Officer
Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag

Geef daarbij duidelijk aan dat het om een verzoek gaat op grond van de AVG.

Mocht je communicatie vanuit World Animal Protection Nederland per telefoon, post en/of e-mail niet op prijs stellen dan kun je dit eveneens bij ons aangeven via info@worldanimalprotection.nl.
Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen en vragen

World Animal Protection Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van World Animal Protection Nederland.

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan via e-mail contact op met de Data Privacy Officer.

Laatste update: 6 juni 2022