Jaarverslag 2016 - Bestedingen

Van elke euro die World Animal Protection Nederland in 2016 ontving, besteedden we 29 cent aan fondsenwerving (2015: 22 cent). Hiervan ging vier cent naar de ondersteuning van fondsenwervingsactiviteiten in andere landen. Vier cent ging naar beheer en administratie (2015: 4 cent). We konden dus 67 cent besteden aan onze doelstelling (2015: 71 cent). Een deel hiervan gaven we in Nederland uit aan lobby en bewustwordingscampagnes: 28 cent (2015: 24 cent). De rest – 38 cent – werd besteed via ons internationale hoofdkantoor in Londen, dat ons mondiale dierenwelzijnswerk initieert en coördineert. (2015: 47 cent)

Onze financiële reserve…
…bestaat uit een continuïteitsreserve. Dat betekent dat we geen vastgelegd vermogen hebben: er is alleen een buffer om de vaste kosten van de organisatie één jaar te kunnen financieren. Opgeteld kwamen deze kosten – voor beheer en administratie, personeel en database – uit op € 1.376.000. Volgens de richtlijnen van het CBF mag de continuïteitsreserve maximaal 1,5 keer de kosten van de werkorganisatie bedragen. Onze continuïteitsreserve bleef met een factor 0,53 daar ruim onder.   

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de (procentuele) verdeling van onze bestedingen naar de onderdelen van de staat van baten en lasten. In 2016 besteedden wij in totaal 67% van ons onze totale bestedingen aan onze doelstelling (Internationale en Nationale programma’s en Voorlichting & Bewustwording). Dit is slechts 1% punt lager dan ons streefpercentage van 68%. Het streefpercentage voor Beheer en Administratie is vastgesteld op 4%, het midden van de door onze Raad van Toezicht vastgestelde normbandbreedte (2% - 6%). In deze 4% valt ook het deel van onze afdracht dat wordt ingezet voor organisatorische ondersteuning waarbij het percentage bestedingen in 2016 gelijk was aan het streefpercentage van 1%. Samengevat is de verhouding van onze streefpercentages naar onderdelen van de begroting als volgt: Besteed aan doelstelling 68%, Kosten werving Baten 28%, Beheer en Administratie 4%. In totaal 100%. (Realisatie 2016: 67%, 29%, 4%).

Jaarlijks streven wij ernaar om 25% van onze bestedingen te investeren in fondsenwervende activiteiten in Nederland; in 2016 was dit percentage hieraan gelijk. Een deel van onze internationale afdracht wordt besteed aan fondsenwervende activiteiten in groeimarkten waar de investeringen nog niet kostendekkend zijn. Onze verwachting voor de komende jaren is dat zo’n 3% van onze internationale bijdrage besteed zal worden aan fondsenwervende activiteiten in het buitenland. 

De gerealiseerde inkomsten waren in 2016 lager dan begroot en we hebben hierdoor minder kunnen besteden aan onze doelstelling dan we beoogden. Door minder inkomend geld van bestaande donateurs, bleven ook ten opzichte van 2015 de gerealiseerde baten achter.

Voor 2017 begroten we 5,5 miljoen euro aan opbrengsten. Om dit te bereiken houden we het begrote niveau aan fondsenwervende kosten voor 2017 gelijk aan de begroting van vorig jaar en willen we ook in 2017 wederom 3,5 miljoen euro aan onze doelstelling besteden. De details van onze begroting worden – net als de details van de jaarcijfers – weergegeven in onze jaarrekening.

Beleggen?
World Animal Protection Nederland belegt niet en is dit ook voor de toekomst niet van plan. Het geld dat mensen ons geven, besteden we zoveel en zo snel mogelijk aan de verbetering van het leven van dieren.

Met rapportages legt World Animal Protection International verantwoording af over de besteding van het geld dat ze uit Nederland en andere landen krijgt. Dat gebeurt in Engeland – waar ons internationale hoofdkantoor gevestigd is – volgens de strenge normen die de Britse overheid oplegt aan charitatieve instellingen. De Charity Commission ziet toe op naleving daarvan. Deze instantie heeft vergaande bevoegdheden om in te grijpen als iets niet in orde is.

Wereldwijd werd er organisatie-breed 61,6 miljoen dollar (56,4 miljoen euro) aan inkomsten gerealiseerd. Dit is als volgt opgebouwd:

In 2016 besteedden we 56,6 miljoen dollar (51,8 miljoen euro) waarmee we 4,6 miljoen euro overhielden die we toevoegden aan onze gezamenlijke reserves. In 2016 werden de kosten als volgt verdeeld: 

Geld uit Nederland
World Animal Protection Nederland droeg in 2016 zo’n € 2,4 miljoen af aan het internationale kantoor. Deze bijdrage werd door onze organisatie voor 89% ingezet voor de totstandkoming van internationale dierenwelzijnsprogramma’s. De overige 11% besteedden we aan ondersteuning van fondsenwerving in niet Nederlandse kantoren en aan organisatorische kosten. Onze bijdrage werd als volgt besteed:

DOWNLOAD

Download een PDF van het hoofdstuk Bestedingen

Deel het met de rest van de wereld:

WhatsApp