Liggende hond

Impact meting en evaluatie

Impact meting

Het meten van de impact van ons werk is voor World Animal Protection van groot belang. Het geld dat anderen ons geven, willen en moeten we besteden op een manier die een zo groot mogelijk positief verschil maakt in het leven van een zo groot mogelijk aantal dieren.

We drukken de kosten van ons werk uit in een andere eenheid dan de opbrengsten; bij hulpverlening is dat eigenlijk altijd het geval. De kosten zijn te vatten in een monetaire waarde, de opbrengsten niet. Want wat is de waarde van een dierenleven? Wat is de waarde van een goed dierenleven? Dit vragen leidt al snel weg van exacte meettechnieken, rechtstreeks naar de oneffen gronden van het morele domein.

Sowieso belanden we daar gemakkelijk. Wat ís een goed dierenleven? Wat is dierenwelzijn? World Animal Protection definieert dit aan de hand van de ‘vijf vrijheden’ voor dieren, een internationaal erkend concept dat bovendien in de Nederlandse wetgeving is vastgelegd. Te midden van deze en nog meer complicerende factoren staan ons uiteraard toch manieren ter beschikking de impact van ons werk te meten.

Waar dat kan, leiden we de effecten van onze activiteiten af uit meetbare indicatoren: aantallen dieren die we bereiken, aantallen mensen die onze pleidooien ondersteunen, aantallen handtekeningen die we verzamelen, aantallen mediaberichten die we genereren, aantallen wetten of beleidskaders die we doorgevoerd of veranderd krijgen. Vooraan de impactketen formuleren we onze doelstellingen daarnaast zo concreet mogelijk. Welke verandering willen we met een activiteit bereiken? Wat hebben we daarvoor nodig? En in welke eenheid meten we straks ons resultaat?

We beschikken al over heel veel cijfermateriaal met betrekking tot onze campagnes, noodhulp, support en dergelijke. Maar om nog meer en diepere inzichten te verwerven zijn we in 2015 begonnen met het opzetten van een nieuwe evaluatiecyclus die in 2016 wereldwijd geïmplementeerd wordt.

Evaluatie

World Animal Protection hecht waarde aan het evalueren van haar werkzaamheden om:

  • als organisatie te kunnen leren en doelmatiger te werken;
  • beter verantwoording af te kunnen leggen;
  • beter geïnformeerde strategische beslissingen te kunnen nemen.

Campagnes van World Animal Protection Nederland worden volgens een vast format geëvalueerd en in de jaarplanning wordt hiervoor voldoende tijd ingeruimd. In de evaluatie worden de campagneresultaten afgezet tegen de campagnedoelstellingen op het vlak van:

  • programma’s (verbeteren dierenwelzijn);
  • communicatie;
  • fondsenwerving.

Een vast onderdeel van de campagneplannen is het meenemen van de uitkomsten van de evaluaties. Evaluaties worden besproken en bekrachtigd door het Nederlandse managementteam.

De Nederlandse campagnedoelstellingen zijn in lijn met, en onderdeel van de internationale campagneprojectplannen. Over de voortgang hiervan wordt elk kwartaal aan het internationale hoofdkantoor gerapporteerd. Op basis van deze rapportage maakt het internationale kantoor een kwartaalrapport dat met het Nederlandse managementteam wordt besproken. De resultaten van deze monitoring worden bij de evaluatie van de campagnes gebruikt.

Activiteiten die niet onder campagneplannen vallen worden geëvalueerd op een case-to-case-basis, afhankelijk van de kosten-bateninschatting.