Stalbranden

Oproep aan banken: brandveilige stallen

Nieuws

Meer dan honderdduizend varkens en kippen zijn in de afgelopen zomer omgekomen tijdens stalbranden. Uit ons onderzoek voor de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat de drie grootbanken in Nederland – ING, ABN amro en Rabobank – de stallen in kwestie financierden.

Dieren in de veehouderij lopen dagelijks een zeer groot risico om door brand om het leven te komen. De kans dat een kip, varken of koe door brand overlijdt, is in 2017 wel duizend keer groter dan de kans dat een burger in Nederland omkomt door een woningbrand.

Alleen al in juli en augustus van dit jaar stierven 150.000 dieren door stalbranden.

  • 4.000 varkens bij een stalbrand in Heeswijk-Dinther, 6 juli 2017.
  • 76.000 kippen kwamen om op een bedrijf in Nederweert, 15 juli 2017.
  • Minimaal 20.000 varkens kwamen om tijdens een stalbrand op een bedrijf in Erichem, 27 juli 2017
  • 1000 fokzeugen en 8.000 tot 10.000 biggen kwamen om op een bedrijf in Agelo, 14 augustus 2017.
  • 40.000 kippen kwamen om op een bedrijf in Swifterbant, 16 augustus 2017.

Al deze bedrijven hebben leningen ontvangen van één van de drie Nederlandse grootbanken.

Verantwoordelijkheid nemen

Samen met de Eerlijke Bankwijzer roepen wij de banken op om verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de brandveiligheid van veebedrijven die zij financieren. Op 2 oktober is aan de drie banken gevraagd om de volgende maatregelen te stellen.

  1. Er moeten verplichte werkende branddetectiesystemen in alle technische ruimten van stallen zijn of worden geplaatst.
  2. Er moet te allen tijde adequate bluswaterfaciliteiten aanwezig zijn bij de veestallen.
  3. De oudere, brandonveilige apparatuur in de stallen moeten zo snel mogelijk vervangen worden door brandveilige apparatuur, inclusief ventilatiesystemen.

Dirk-Jan Verdonk van World Animal Protection, zegt als woordvoerder van de Eerlijke Bankwijzer: “Het is onbegrijpelijk dat gebouwen waarin vele duizenden dieren zitten opgesloten nog steeds zo slecht beveiligd zijn tegen brand. De overheid legt nadrukkelijk veel verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven, maar de stappen die daar worden genomen hebben nog altijd niet tot significante resultaten geleid. Als financiers van de stallen, hebben de drie grootbanken hier een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. We zullen in gesprek gaan met deze banken over hoe ze daar beter invulling aan kunnen geven.”

Wat zeggen de banken?

De drie banken hebben aangegeven een rol te willen spelen bij het terugdringen van het aantal slachtoffers van stalbranden. Hoe? Dat is nog onduidelijk. Tot nu toe zijn de maatregelen die zij namen om brandveiligheid te garanderen ver ondermaats.

ABN amro

‘Uiteraard betreuren wij het leed voor dier en mens dat als gevolg van stalbranden ontstaat zeer. In de contacten die ABN AMRO onderhoudt met ondernemers uit de intensieve veehouderij en bij financieringsaanvragen in deze sector is dierenwelzijn, als onderdeel van ons algemeen duurzaamheidsbeleid, altijd een belangrijk thema. Naast de richtlijnen vanuit wet- en regelgeving besteden wij extra aandacht aan de bovenwettelijke duurzaamheidsinitiatieven waar de ondernemer bij betrokken is. Wij inventariseren en monitoren het bedrijf en de bedrijfsvoering door middel van onze GSRI-tool (Global Sustainability Risk Index). Wij richten ons vooral op bedrijven die goed scoren op het gebied duurzaamheid en dierenwelzijn. Een door ABN AMRO gefinancierd bedrijf dient verzekerd te zijn tegen brand en brandschade. Voorwaarde voor acceptatie en nieuwe investeringen is dat er strenge eisen aan extra preventiemaatregelen worden gesteld om de impact van brand, op personen en dieren, zo laag mogelijk te krijgen.’

ING

‘Stalbranden waarbij duizenden dieren omkomen zijn tragisch. De concrete oorzaken van de branden zijn vooralsnog onbekend. De brandveiligheidsmaatregelen die ondernemers nemen zijn gebaseerd zijn op uitvoerige wet- en regelgeving van overheden en gemeenten. Naar aanleiding van verschillende incidenten is ING in gesprek getreden met vertegenwoordigende sectororganisaties, bezorgde NGO’s en de klanten waar stalbranden hebben plaatsgevonden. Ook vinden er gesprekken plaats tussen verzekeraars, de Dierenbescherming en andere betrokken partijen. Deze gesprekken zijn nog gaande. Het is daarom te vroeg om aan te geven welke oplossingen en vervolgstappen kunnen leiden tot het effectief terugdringen van het aantal branden, iets wat allereerst in het belang is van het welzijn van de dieren, maar ook belangrijk is voor stalhouders en andere betrokkenen.

ING wil graag een rol in spelen in het veiliger maken van de leefomstandigheden van de dieren door haar klanten daarbij te ondersteunen. Meer informatie over ons standpunt over dierenwelzijn beschrijven wij op onze website en het huidige ING dierenwelzijnsbeleid hebben wij hier gepubliceerd.’

Rabobank

‘Stalbranden veroorzaken veel dierenleed en dat is voor alle direct betrokkenen een verschrikkelijke situatie. Preventie door middel van het creëren van bewustzijn over brandveiligheid onder veehouders is essentieel. Dit is de reden waarom Rabobank via haar huisverzekeraar Interpolis/Achmea al vanaf het begin nauw betrokken is bij het Actieplan Stalbranden. De uitvoering van maatregelen uit het actieplan wordt waar mogelijk via de lokale banken ondersteund. Recent is het actieplan geëvalueerd en zijn er aanvullende specifieke maatregelen aangekondigd. Wij blijven nauw betrokken bij de vervolgstappen en zullen waar mogelijk de uitvoering van nieuwe maatregelen steunen.’

>> Kijk op De Eerlijke Bankwijzer en lees hoe je jouw bank kunt aanspreken op hun dierenwelzijnsbeleid. 

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over