vee, varkens, veehouderij

Regeerakkoord teleurstellend voor dieren

Nieuws

Dierenwelzijn is een ondergeschoven kindje in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Samen met de Dierencoalitie, waar wij deel van uitmaken, vinden wij het onbegrijpelijk en teleurstellend dat cruciale dierenwelzijnspunten in het akkoord ontbreken.

We zetten de belangrijkste punten uit het regeerakkoord op het gebied van dierenwelzijn op een rij: 

Klimaat

De CO2-uitstoot in Nederland moet in 2030 met 49 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Dit staat in de Klimaatwet van het nieuwe kabinet. Het kabinet neemt in deze doelstellingen ook de emissies vanuit de veehouderij mee. De twee focusgebieden zijn: het verminderen van de methaanuitstoot en het ‘slimmer’ gebruiken van land. Het kabinet gaat echter uit van technische maatregelen zoals mestverwerking en voeraanpassingen in tegenstelling tot het verkleinen van de hoeveelheid vee in Nederland. De Dierencoalitie vreest dat hiermee meer ruimte ontstaat voor megastallen, het doorfokken van dieren en verdere intensivering en industrialisering van de vee-industrie. Wij vinden dat niet alleen gefocust moet worden op de aanpak van het klimaatprobleem binnen eigen landsgrenzen. Het kabinet moet ook verantwoordelijkheid nemen voor de natuur- en klimaatgevolgen van de ontbossing van tropische regenwouden en het vervuilende transport van tonnen soja voor de productie van voer voor, onder andere, het Nederlandse vee.

Veehouderij

Het kabinet zet zich niet in op het verminderen van de hoeveelheid vee in Nederland. Ook komen er geen aanvullende regels voor dierenwelzijn of duurzaamheid. Het motto hierover in het regeerakkoord? ‘We gaan uit van Europese standaarden.’ De wet Veehouderij en Gezondheid Omwonenden lijkt van tafel te zijn. Het kabinet wil gesprekken aangaan met de vee-industrie en provincies over volksgezondheid. Met name in Noord-Brabant wordt gekeken naar hoe een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden kan worden vormgegeven, is in het akkoord te lezen. Hiervoor worden financiele middelen gereserveerd. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat boeren hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld over duurzaamheid of dierenwelzijn.

1016393

De Nederlandse zeeën en visserij

Het kabinet wil de visser beschermen, niet de vis, blijkt uit het akkoord. Zo is pulskorvisserij, waarbij met sleepnetten over de zeebodem wordt gevist, schadelijk voor kabeljauw en andere soorten. Toch wil het kabinet geen Europees verbod op pulskorvisserij. Het kabinet wil dat de aanlandplicht, het verplicht aan land brengen van bepaalde soorten ongewenste bijvangst, wordt versoepeld. Ook krijgt de visserij 15 miljoen om extra te innoveren. Om de Waddenzee te beschermen, komt er één beheerautoriteit zodat bescherming van natuurgebieden beter te combineren is met visserij. Visbestanden en natuur verder beschermen tegen overbevissing? Dat vindt het kabinet niet nodig. In het akkoord staat beschreven dat er niet meer visgebieden gesloten zullen worden dan noodzakelijk vanuit Europese regelgeving. Wel komen er meer kavels voor windmolens op zee en wordt het kustpact – ongerept stand of duin blijft ongerept – onverkort uitgevoerd.

Diertransporten

Hoe kunnen diertransporten beperkt worden en het welzijn van dieren tijdens transport worden verbeterd? Dat gaat het kabinet verkennen. De voorstellen die hieruit voorvloeien, dienen echter voor Europese maatregelen of afspraken. Er komt dus geen nationale wetgeving voor transport tijdens extreme temperaturen, kalvertransporten of het verkorten van de transportduur.

Stalbranden

Dat het aantal stalbranden moet verminderen, is het kabinet gelukkig met ons eens. Toch staat er in het regeerakkoord helemaal niets over het verplichtstellen van brandveiligheidsmaatregelen, zoals rookmelders of brandwerende maatregelen voor bestaande stallen. Om stalbranden te voorkomen, wil het kabinet slechts afspraken maken over het bestrijden van knaagdieren en een periodieke elektrakeuring.

Weidegang

Ondanks een aangenomen motie en maatschappelijke druk, voelt het kabinet niets voor een wettelijke verplichting tot weidegang. Zij laat dit aan de industrie over.Illegale dierenhandel

Het kabinet komt met voorstellen voor een witte lijst van betrouwbare hondenhandelaren. Het kabinet wil daarnaast dat de illegale import van beschermde dieren stopt. Zo komt er een aangepaste regeling van de positieflijst van toegestane huisdieren.

Dierenmishandeling

Het kabinet laat een onderzoek uitvoeren naar het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren en of dit bij het Nederlands Forensisch Instituut versterkt moet worden.

NVWA

De NVWA krijgt structureel 20 miljoen voor versterking van de organisatie. Het kabinet gaat opnieuw bekijken hoe de kosten te verminderen en hoe de organisatie efficiënter kan functioneren.Samen met de Dierencoalitie blijven we bij de politiek aandringen op hogere ambities voor klimaat, natuur en dierenwelzijn.

kippen stal

Help ons strijden voor een dierwaardige veehouderij

Diervriendelijke boodschappen boodschappenkar

Wil jij diervriendelijk eten? Vraag hier gratis een plan voor je boodschappen aan

Biggetje wordt vastgehouden

‘Ik kreeg een biggetje in mijn armen, maar voelde alleen maar verdriet’

Meer over